Είστε εδώ

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. ιδρύθηκε με το ΠΔ166/22.04.1988 (ΦΕΚ 76 Α: Ίδρυση Ειδικού Ν.Π.Ι.Δ. για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Παν/μίου Αιγαίου και έγκριση του Καταστατικού) με κεφάλαια και υπό την ευθύνη και τον έλεγχο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου